Information Security Policy
SoftOne Technologies Α.Ε. се ангажира да защитава своята информация и да работи по всички въпроси на информационната сигурност като цяло със същата отговорност и методичност, както и по всички други бизнес въпроси, възползвайки се максимално от предимствата, възникващи от дейността на дружеството, за всички заинтересовани лица, включително клиенти, служители и акционери.

Всички служители на SoftOne са постоянно концентрирани върху поддържането на въвеждането на правила за управление на сигурността на информацията за опазване на целостта, наличността и поверителността на управляваните в дружеството данни.

Като част от ангажимента ни за осигуряване на сигурност на информацията, ние целим да осигуряваме 100% съответствие с текущото законодателство за защита и предпазване на данните, както и с всички бизнес изисквания, възникващи от правила за управление на стратегическия риск, които SoftOne планира и реализира. В допълнение възнамеряваме да инвестираме последователно в подобряването на ефективността на нашата сигурност на информацията, предоставяйки всички съответни корпоративни практики за публичен достъп.

В съответствие с авангардните технологии и признатите в международен план най-добри практики и стандарти ние определяме редица бизнес цели и мерки за оценка на риска, въвеждайки и прилагайки също процеси за управление на риска. В допълнение предоставяме непрекъснато и подходящо обучение на служителите си, така че те да участват в осигуряването на максимална сигурност на информацията.

Непрекъснато търсейки начини за по-добро прилагане на правила, процеси и процедури за сигурност, SoftOne ще подобри допълнително цялостната ефективност и ефикасност на своята сигурност на информацията. Продължавайки своите ангажименти, ние ще информираме навременно своите клиенти, служители и акционери за всички планираните текущи действия за постигане на целите ни.

От Съвета на директорите до служителите – SoftOne се ангажира изцяло да прилага и поддържа ISMS, тъй като сигурността на информацията се нарежда сред най-важните приоритети на дружеството. Компанията поставя цели за сигурността, които ще се оценяват редовно, за да се гарантира, че те остават в съответствие с предварително определените корпоративни стандарти и практики.