Soft1 QuickView

Soft1 QuickView е мобилно приложение, което предлага бърз преглед на финансовото състояние на дружеството. Soft1 QuickView се предлага за системи под iOS и Android.


Функции

Брутна печалба, продажби, стойност на продадени стоки, приходи от услуги, приходи от други източници, печалба от продажба на дълготрайни активи.

Покупки, услуги, заплати, други разходи, амортизация на дълготрайни активи, загуби от продажба на дълготрайни активи.

Салда на клиенти/длъжници, квитанции за вземания.

Салда на доставчици/кредитори, квитанции за задължения, кредити и др.

Средства в брой, кредитни карти, разплащателни банкови сметки, спестовни банкови сметки, удостоверения за депозитни банкови сметки, сметки за разпределяне на фактури.


Изтеглете мобилното приложение Soft1 QuickView

Вижте също